Avís legal y regulació sobre l’ús d’aquest lloc web

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de www.elsegell.com, titularitat de la societat Primavera Sound S.L., amb domicili social al C/ Roc Boronat 142, 3ª planta, 08018 Barcelona i amb CIF B-61978987. Telèfon +34 933010090, fax +34933010685 i correu electrònic de contacte [email protected] Constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 31815, Full B-197256 i Foli 38.

PRIMAVERA SOUND S.L.

Telèfon de contacte: +34 93 301 00 90 de dilluns a divendres de 09.00 h a 18.00 h.

Twitter: https://twitter.com/ElSegellFacebook: https://www.facebook.com/ElSegell
 
 
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
 
2.1. Les presents Condicions Generals (“Condicions Generals”) regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini “www.elsegell.com” (el “Lloc Web”).2.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les Condicions Generals que PRIMAVERA SOUND tingui publicades a cada moment en el qual s’accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals.
En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, faci servir o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.
 
 
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
3.1. PRIMAVERA SOUND és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge dels continguts disponibles a través del mateix.
3.2. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització expressa i per escrit de PRIMAVER SOUND o, en el seu cas, del titular dels drets a qui correspongui.
 
 
UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB
 
4.1. Si per a la utilització i/o contractació d’un servei al Lloc Web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà el responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.
En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per PRIMAVERA SOUND, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a tal efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.
4.2. En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors del Lloc Web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robament, pèrdua o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.
 
 
MESURES DE SEGURETAT
 
5.1. PRIMAVERA SOUND ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb l’establert per la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents al sector, amb la finalitat de garantir al màxim la seguretat i la confidencialitat de les comunicacions.
 
 
ENLLAÇOS
 
Enllaços a altres Llocs Web:
6.1. Al Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. PRIMAVERA SOUND no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs webs als quals s’estableixen enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, PRIMAVERA SOUND no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des del Lloc Web, en concret a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
6.2. Enllaços a altres llocs web amb destí al Lloc Web:
6.2.1. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web dessitgés establir algún tipus d’enllaç amb destí al Lloc Web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:
L’enllaç només es dirigirà a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, en cap cas estaran permesos els deep-links.
L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, per mitjà d’un clic, a la mateixa direcció URL de PRIMAVERA SOUND i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, excepte que PRIMAVERA SOUND ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure-ho com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que PRIMAVERA SOUND ha autoritzat l’enllaç, excepte que PRIMAVERA SOUND ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de PRIMAVERA SOUND i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
PRIMAVERA SOUND no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.
6.2.2. PRIMAVERA SOUND no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destí al Lloc Web. PRIMAVERA SOUND no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destí al Lloc Web, en concret a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
6.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web:
6.3.1. PRIMAVERA SOUND no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina o sobre els quals PRIMAVERA SOUND únicament actuï com a mer cabal publicitari.
 
 
JURISDICCIÓ
Les relacions establertes entre PRIMAVERA SOUND i l’Usuari es regiran pel disposat a la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.
 
 
E-MAIL COMMUNICATIONS
 
La informació transmesa en aquest correu és confidencial i el seu ús només està permès al seu destinatari. Si l’ha rebut per error, si us plau, contesti’l i elimini la comunicació. De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 de Protecció de Dades i drets digitals l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de l’empresa emisora d’aquest correu amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. El delegat de Protecció de dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblidament, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades al domicili social situat al  C/ Roc Boronat 142, 3ª planta, 08018 de Barcelona o responent al correu emisor. Donarem resposta a qualsevol petició.